1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MB Perpetuus (toliau – globos/slaugos namai) yra stacionari globos/slaugos įstaiga, skirta ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai/slaugai senyvo amžiaus žmonėms bei suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba.

2. Globos/slaugos namai veikia vadovaudamiesi Steigėjo patvirtintais nuostatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais ir tarptautiniais standartais.

3. Globos/slaugos namų pacientai (toliau tekste – gyventojai) vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste- Taisyklės) yra MB Perpetuus globos/slaugos namų lokalinis norminis aktas, kurio paskirtis apibrėžti asmenų apgyvendinimą, gyvenimo sąlygas, maitinimą, elgesio normas, gyventojų teises ir pareigas, laikiną išvykimą, šalinimą, gyventojų lankymą.

4. Globos/slaugos namų steigėjas yra privatūs asmenys.

5. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis socialinės globos normų aprašo ir kitų teisės aktų aktualia redakcija.

2. ASMENS KREIPIMĄSIS Į ĮSTAIGĄ IR APGYVENDINIMAS

6. MB Perpetuus Globos/slaugos namuose apgyvendinami asmenys, jų pačių ar įgaliotųjų/suinteresuotųjų asmenų pageidavimu/iniciatyva. Suinteresuotasis asmuo visą detalią informacija apie globos/slaugos namuose teikiamas paslaugas gali rasti internetinėje svetainėje www.perpetuus.lt. Galima konsultacija telefono numeriu +370 676 11130 arba el.paštu info@oridiena.lt. Asmuo kuris susidomėjo Globos/slaugos namų paslaugomis ir nori apsigyventi jose, turi užpildyti klausimyną ir jį atsiųsti el. paštu info@perpetuus.lt, taip pat turėti gydytojo išduotą sveikatos būklę atspindinčią medicininę formą (F027/a), galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7. Į Globos/slaugos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo Globos namuose yra praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.

8. Gyventojai apgyvendinami vienviečiuose ar dviviečiuose kambariuose ir aprūpinami reikalingu inventoriumi pagal galiojančias higienos normas.

9. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius.

10. Tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena du asmenys, administracija siekdama tenkinti kambaryje gyvenančių asmenų interesus, charakterius, poreikius, išklauso asmens pageidavimus dėl kaimyno pasirinkimo ir įvertina kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno.

11. Esant būtinumui, atsižvelgiant į pasikeitusią gyventojo sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį, iš anksto apie tai pranešus ir gavus paties gyventojo (jo teisėto atstovo) ir kito, kartu gyvensiančio asmens raštiškus sutikimus.

12. Gyventojo pageidavimu arba esant poreikiui asmens gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma.

13. Gyventojui sudaromos sąlygos saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, pageidaujant užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.

14. Gyventojui sudaryta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė.

3. DVIŠALĖ IR TRIŠALĖ SUTARTYS

15. Iki Sutarčių pasirašymo gyventojas (jo teisėtas atstovas) privalo pasirašytinai susipažinti su globos namų Vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, teikiamų paslaugų sąrašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą globos/slaugos namuose.

16. Globos/slaugos namuose pasirašoma trišalė sutartis dėl apmokėjimo už teikiamas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas tarp Globos/slaugos namų administracijos (jos įgalioto asmens), Savivaldybės administracijos (jos įgalioto asmens) ir paslaugų gavėjo. Jei paslaugų gavėjas yra pripažintas neveiksniu, už jį pasirašo globėjas arba paslaugų gavėjo atstovas pagal įstatymą.

17. Socialinių paslaugų teikimo dvišalė sutartis tarp Globos/slaugos namų administracijos (jos įgalioto atstovo) ir asmens (paslaugų gavėjo). Jei paslaugų gavėjas yra pripažintas neveiksniu, už jį pasirašo globėjas arba paslaugų gavėjo atstovas pagal įstatymą.

18. Sutartyse numatomos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, apmokėjimas už suteiktas paslaugas, sutarties galiojimo laikas, pakeitimai ir nutraukimas. Gyventoją ar jo teisėtą atstovą su sutarčių sąlygomis supažindina direktorius (ar įgaliotasis asmuo) arba socialinis darbuotojas.

18.1. Pasirašydamas Sutartis gyventojas (jo teisėtas atstovas) patvirtina, kad yra supažindintas su informacija apie galimybę būti pašalintu iš globos/slaugos namų už Sutarties pažeidimus, teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už grubius kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius gyventojų vidaus tvarkos taisyklėms.

19. Gyventojas turi teisę nepasirašyti sutarčių ir priimti kitą sprendimą, tačiau Globos/slaugos namuose gali gyventi ir gauti ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos paslaugas tik tie asmenys, kurie pasirašo socialinių paslaugų teikimo sutartis.

4. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

20.Globos/slaugos namuose paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Darbuotojai dirba pagal iš anksto įstaigos vadovo partvirtintus darbo grafikus. Darbo grafikai skelbiami informacinėse stenduose.

21. Globos/slaugos namų administracijos darbo laikas yra:
• pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.45 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo
12.30 val. iki 13.00 val.,
• penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti nuo 12.30 val. iki 13.00
val.

5.GYVENTOJŲ DIENOTVARKĖ

22.Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų ir skatintų asmens savarankiškumą.

23. Gyventojui, išskyrus slaugomus asmenis, sudarytos sąlygos pačiam tvarkytis ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį. Gyventojui, dėl negalios negalinčiam savarankiškai tvarkytis gyvenamojo kambario, šį darbą padeda atlikti arba atlieka socialinių darbuotojų padėjėjai ar slaugytojų padėjėjai.

24. Globos/slaugos namų gyventojų drabužiai yra skalbiami skalbykloje pagal poreikį. Nešvarius gyventojų drabužius surenka ir į skalbyklą pristato socialinio darbuotojo padėjėjai ar slaugytojų padėjėjai.

25. Iš dalies savarankiškiems asmenims, padedant Globos/slaugos namų darbuotojams, yra sudarytos sąlygos naudotis buitine skalbimo mašina ir patiems išsiskalbti bei išsidžiovinti drabužius.

26. Kiekvienam gyventojui sudarytos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Gyventojas savo patogumui gali naudotis tualetu, dušo patalpa, kurie įrengti prie kiekvieno kambario. Negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną apiprausiami, maudomi pagal poreikį, bet nerečiau kaip kartą per 7 dienas.

27. Norimą veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialistų ir socialinių darbuotojų rekomendacijas bei Globos/slaugos namų galimybes.

28. Gyventojai privalo laikytis žemiau pateiktos dienotvarkės, kuri yra patvirtinta Globos/slaugos direktoriaus įsakymu:
• Kėlimasis, asmens higienos procedūros, savitvarka – 6.00 – 8.00 val.
• Pusryčiai – 8.00- 8.30 val.
• Pietūs – 12.00 – 12.30 val.
• Poilsio metas – 13.00 – 14.45 val.
• Pavakariai – 15.00 – 15.15 val.
• Vakarienė – 17.00 – 17.30 val.
• Pasiruošimas miegui, asmens higienos procedūros – 20.00 – 22.00 val.

• Ramybės laikas (poilsis) – nuo 22.00
• Globos/slaugos namų durys užrakinamos:
• Vasaros laikotarpiu (05 01 -09 30) – 22.00 val.
• Žiemos laikotarpiu (10 01 – 04 31) – 20.00 val.

29. Dienotvarkės valandomis, kurių užimtumas nenurodytas, atliekamos gyventojams skirtos sveikatos priežiūros slaugos procedūros, gydytojų konsultacijos, vykdomi kasdienio užimtumo užsiėmimai, pramoginiai bei kiti laisvalaikio renginiai pagal patvirtintus planus.

30. Priklausomai nuo metų sezono dienos režimas gali būti keičiamas. Pakeitimą įformina

Globos/slaugos namų direktorius savo įsakymu.

6. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR JŲ TEIKIMAS

31. MB Perpetuus globos/slaugos namų gyventojams pagal poreikį ir būtinumą teikiamos visos nemokamos asmens sveikatos ir socialinės paslaugos, pagal LR teisės aktuose numatytą tvarką.

32. Pagal nustatytą negalios pobūdį ir / arba sveikatos būklę nemokamai teikiamos visos būtinosios medicinos pagalbos, slaugos, kineziterapijos ir masažo paslaugos.

33. Globos namai gali organizuoti papildomai mokamas socialines ir / arba asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą reglamentuoja įstaigos numatytas paslaugų kainoraštis, su kuriuo gyventojai ar kiti suinteresuotieji asmenys būna supažindinti prieš mokamų paslaugų suteikimą

7. GYVENTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

34. Globos namuose organizuojamas fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantis, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintis maitinimas, įvertinus gyventojų individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą.

35. Gyventojas gali iš anksto pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, yra atsižvelgiama. Jis savo pageidavimus gali išsakyti socialiniam darbuotojui, slaugytojui arba įmesti į pasiūlymų – pageidavimų dėžutes, kurios yra laikomos Globos/slaugos namų valgyklose.

36. Kiekvienas gyventojas gali papildomai gamintis maistą Globos/slaugos namuose įrengtose virtuvėlėse ir bet kuriuo paros metu gali išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens. Nesavarankiškiems gyventojams pagal jų pageidavimą šiltus gėrimus ar vandenį pateikia socialinio darbuotojo padėjėjai ar slaugytojos padėjėjai

37. Sudaromos sąlygos gyventojui suprantama forma kasdien iš vakaro susipažinti su rytdienos valgiaraščiais, iškabintais šalia valgyklų. Nesavarankiškiems gyventojams pageidaujant informaciją apie rytdienos valgiaraščius pateikia socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai arba slaugytojai.

8. GYDYMAS, SLAUGA, GLOBA

38. Globos namai teikia asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas gyventojams, organizuoja medikų konsultacijas, kasmetinius profilaktinius patikrinimus, esant būtinumui gyventojus hospitalizuoja, naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specializacijų gydytojų paslaugomis nuo gyventojo atvykimo dienos iki sutarties nutraukimo (pasibaigimo).

39. Gyventojas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje, seniūnijoje, kurioje yra Globos/slaugos namai.

40. Gyventojas turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ar iš valstybės, ar savivaldybės biudžeto, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

41. Būtinoji medicininė pagalba teikiama visiems besikreipiantiems globos namų gyventojams.

42. Pirmąją medicinos pagalbą įstaigoje teikia bendrosios praktikos slaugytojai ir tuo metu šalia gyventojo esantys socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, išklausę pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursą. Skubiąją medicininę pagalbą teikia slaugytojai savo kompetencijos ribose. Esant būtinybei kviečiama greitoji medicinos pagalba.

43. Jei Globos/slaugos namuose nėra galimybių suteikti gyventojui būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, asmuo nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigas išsamiai paaiškinant jam apie sprendimo pagrįstumą.

44. Gyventojas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Gyventojo atsisakymas įforminamas raštiškai teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Gyventojas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomą gydymo būdą, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos gyventojo apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją gyventojui gydantis gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

46. Apie Globos/slaugos namų gyventojo gydymąsi stacionarinėse gydymo įstaigose, mirtį ar kitus su gyventoju susijusiais atvejus socialinis darbuotojas arba slaugytojas, informuoja gyventojo globėjus, gimines ar kitus artimuosius. Ši informacija atžymima socialinėje ir medicininėje bylose.

47. Medicinos padalinyje yra pildoma gyventojo medicininė byla (vertinami slaugos poreikiai gyvybinėse veiklose, sudaromas slaugos planas) ir kita medicininė dokumentacija bei teikiama informacija apie gyventoją valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

48. Gyventojai pagal specialistų paskyrimus ir įstaigos galimybes aprūpinami medikamentais, proteziniais, ortopediniais gaminiais, techninėmis pagalbos priemonėmis.

49. Gyventojui atvykus į Globos/slaugos namus įvertinami jo poreikiai, sudaromas adaptacijos planas, o po vieno ar pusantro mėnesio – individualus socialinės globos planas (toliau ISGP), kurio sudarymo metu užtikrinamas paties gyventojo ir visų specialistų dalyvavimas (pagal galimybes ir poreikius įtraukiami artimieji).

50. Užtikrinant asmens saugumą, visi nelaimingi įvykiai, susiję su gyventojo sveikatos būklės pasikeitimu, teisių pažeidimais yra registruojami, ir priimami sprendimai jų prevencijos tikslais ateityje.

49. Gyventojui, kuris dėl sveikatos būklės neturi ar praradęs regėjimo, kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, sudaroma galimybė gauti reikiamų specialistų paslaugas globos/slaugos namuose ar užsiėmimus organizuojant palydint gyventoją pas atitinkamą specialistą.

50. Gyventojui sudaromos galimybės palaikyti ryšius su artimaisiais pas juos apsilankant, laiškais, telefonu, internetu.

51. Palaikomi nuolatiniai ryšiai ir bendradarbiaujama su neveiksnaus (ribotai veiksnaus) gyventojo globėju, rūpintoju, o esant poreikiui, pranešama atitinkamai institucijai apie netinkamai vykdomas globėjo, rūpintojo pareigas.

52. Pagerėjus asmens socialiniam savarankiškumui, sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos asmens statusui, globos namai tarpininkauja ir kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl gyventojo neveiksnumo (riboto veiksnumo) peržiūrėjimo.

53. Viešųjų įstaigų, įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių korespondenciją, adresuotą gyventojams, kuriems yra vykdomi išskaičiavimai pagal teismo vykdomuosius pavedimus, adresatui perduoda socialinis darbuotojas, turintis teisę susipažinti su gyventojui adresuotų oficialių raštų turiniu. Laiškai atplėšiami ir skaitomi gyventojui dalyvaujant.

9. GYVENTOJŲ TEISĖS

54. Gauti kokybiškas ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas nurodytas sutarties sąlygose.

55. Gauti kokybiškas slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugas.

56. Turėti asmens saugumo garantijas, pripažinimo, neliečiamumo ir privatumo teisę.

57. Dalyvauti Globos/slaugos namų savivaldoje.

58. Įvairiais klausimais nevaržomai kreiptis žodžiu ar raštu į Globos/slaugos namų administraciją, įstaigos steigėją, kontrolės bei kitas institucijas.

59. Rašyti ir teikti nusiskundimus bei prašymus Globos/slaugos namų administracijai bei būti supažindintam su išvadomis bei sprendimais.

60. Susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia globos namuose, jei tai nekenkia gyventojo sveikatai ir nekelia pavojaus jo gyvybei.

61. Dalyvauti jo poreikių globos namuose įvertinimo procese, sudarant Individualų jo globos planą.

62. Tenkinti savo socialinius, kultūrinius, religinius interesus ir poreikius, nepažeidžiant kitų Globos/slaugos namų gyventojų interesų ir šių Taisyklių.

63. Išsakyti pageidavimus dėl kaimyno pasirinkimo.

64. Kurti šeimą pačių asmenų apsisprendimu.

65. Atlikti savo pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Savarankiškai tvarkyti savo turtinius, finansinius ir juridinius reikalus.

67. Kambaryje turėti pinigų ir materialinių vertybių už kurių saugumą, būdamas savarankiškas, atsako pats Globos/slaugos namų gyventojas. Nesavarankiškų gyventojų pinigai ir kitos vertybės perleidžiamos asmens artimiesiems ar atsakingiesiems asmenims

68. Dalyvauti svarstant negatyvų poelgį, pasiaiškinti ir susipažinti su visais svarstymo dokumentais.

69. Iš Globos namų išvykti laikinai, iki 45 dienų per metus, ar visam laikui pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką.

70. Gauti pensijos dalį už nebūtą laiką įstaigoje (laikinai išvykus).

10. GYVENTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

71. Laikytis pasirašytos sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, įstaigos direktoriaus patvirtintų tvarkų ir šių Taisyklių.

72 . Apmokėti už suteiktas socialinės globos paslaugas Sutartyje numatytais terminais.

73. Pranešti Globos/slaugos namų administracijai apie savo turto ar pajamų pokyčius per 1 mėnesį nuo jų pasikeitimo datos.

74. Pasibaigus sutarčiai, visiškai atsiskaityti už gyvenimą Globos/slaugos namuose ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sutarties pasibaigimo.

75. Teikti globos/slaugos namų specialistams visą būtiną informaciją bei dokumentus apie savo sveikatos ir socialinę būklę, buvusius ir esamus susirgimus, alergines reakcijas, naudojamus vaistus bei kitus duomenis, būtinus socialinei globai ir sveikatos priežiūrai vykdyti.

76. Nevartoti savo ir artimųjų, draugų ar kitų asmenų atneštų medikamentų, maisto papildų nepasitarus su šeimos gydytoju ar slaugytoju. Reguliariai paskirtomis dozėmis vartoti gydytojų paskirtus medikamentus.

77. Atlikti paskirtas sveikatos priežiūros procedūras bei vykti į konsultacijas, reguliariai atlikti profilaktinius patikrinimus.

78. Tausoti Globos/slaugos namų turtą, patalpas ir naudotis jomis pagal paskirtį. Už piktybiškai sugadintą, sulaužytą, prarastą globos namų inventorių, patalynę, rūbus ir kt. materialųjį turtą kaltininkas padarytą žalą atstato nuosavomis lėšomis. Padarytos žalos faktas įforminamas surašant aktą, kurį patvirtina 3 darbuotojai.

79. Gyventojas, įvykdęs administracinės teisės pažeidimą (administracinį nusižengimą), už kurį teisės aktų nustatyta tvarka gyventojui yra paskirta administracinė bauda, asmeniui adresuotame vykdomajame rašte nurodytą baudą apmoka iš asmeninių lėšų/pajamų (iš 20-ties proc. gaunamos pensijos). 80. Laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų, nepažeidinėti kitų Globos/slaugos namų gyventojų teisių, netrikdyti poilsio ir veiklos, ramybės laiku t.y. nuo 22.00 iki 6.00 val. laikytis tylos, netriukšmauti, išjungti šviesas, nesilankyti kituose kambariuose, garsiai neklausytis muzikos ar žiūrėti televizoriaus ir pan.

81. Neįžeidinėti Globos/slaugos namų darbuotojų, gerbti jų teises, teisėtus interesus bei vykdyti teisėtus nurodymus, vadovautis abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.

82. Netrukdyti Globos/slaugos namų darbuotojams vykdyti savo pareigas ir bet kuriuo paros metu įsileisti į savo kambarį, jei darbuotojai mano, kad tai būtina dėl gyventojo saugumo ir sveikatos stovio. Darbuotojui paprašius išeiti iš kambario (pasišalinti).

83. Rūpintis savo asmens higiena.

84. Laikytis švaros, sanitarinių higieninių reikalavimų ir tvarkos savo kambaryje bei bendro naudojimosi patalpose bei globos namų teritorijoje.

85. Jeigu leidžia bendra fizinė sveikata pasikloti lovas, susitvarkyti gyvenamąjį kambarį, išvėdinti patalpas.

86. Dalyvauti (pagal savo galimybes) globos/slaugos namų patalpų ir teritorijos tvarkymo darbuose. 84. Atsargiai ir saugiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (nesėdėti ant palangių, atsargiai keltis ir lipti iš lovos, avėti patogią avalynę, naudotis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, kreiptis pagalbos į personalą).

87. Nelaikyti greitai gendančių maisto produktų kambario spintelėse.

88. Nustatytu laiku atvykti į valgyklą pusryčiauti, pietauti ir vakarieniauti. Valgyti ateiti švariais rūbais ir nusiplovus rankas.

89. Nedelsiant pranešti slaugytojui, socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo padėjėjui apie savo ar kambario draugo sveikatos pablogėjimą.

90. Kilus gaisrui, susižeidus ar kitais ypatingais atvejais, nedelsiant informuoti globos namų darbuotojus.

11. GLOBOS NAMUOSE DRAUDŽIAMA

91. Globos namuose draudžiama:

91.1. įsinešti ir globos namų patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, būti neblaiviam ar apsvaigusiam. Apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų medžiagų, gyventojams asmens higienos paslaugos nebus teikiamos.

91.2. rūkyti gyvenamuosiuose ir bendravimo kambariuose, koridoriuose ir kitose bendro naudojimo vietose. Rūkyti galima tik tam skirtose globos namų vietose;

91.3. įsinešti ir laikyti šaltuosius bei šaunamuosius ginklus, degias, nuodingas, toksines, sprogstamąsias medžiagas;

91.4. triukšmauti globos namų patalpose ir teritorijoje;

91.5. gamtinius reikalus atlikti prie pastatų ir kitose tam neskirtose vietose; 91.6. neštis iš globos namų valgyklų į kambarius indus;

91.7. naudoti fizinę jėgą, psichologinę ir fizinę prievartą prieš globos namų gyventojus ir darbuotojus, juos įžeidinėti ir žeminti;

91.8. globos namų patalpose ir teritorijoje žaisti azartinius žaidimus;

91.9. išvykti iš globos namų savavališkai, nesilaikant šiose taisyklėse nustatytos išvykimo tvarkos; 91.10. įeiti į kitą gyvenamąjį kambarį nepasibeldus ir negavus gyventojų pakvietimo (leidimo) įeiti;

91.11. be daiktų savininko sutikimo naudoti jo daiktus ar maistą, reikalauti, atimti iš silpnesnių gyventojų jų asmeninius daiktus, maisto produktus, pinigus bei kitus asmeninius daiktus;

91.12. savavališkai taisyti (remontuoti) elektros prietaisus, santechnikos ir kitus įrenginius;

91.13. be darbuotojų, einančių pareigas, leidimo ir priežiūros maudytis atviruose vandens telkiniuose;

91.14. užsiimti bet kokia prekyba ir perpardavinėjimas, siekiant pasipelnyti;

91.15 ignoruoti (nereaguoti) globos/slaugos namų darbuotojų, vykdančių pareigas, teisėtus reikalavimus ir pastabas.

91.16. naudotis kambariuose elektriniais buitiniais prietaisais, be Globos/slaugos namų darbuotojų žinios.

12. GYVENTOJO PERKĖLIMAS Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, INFORMACIJOS APIE GYVENTOJĄ, JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMAS

92. Gyventojo perkėlimu į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas rūpinasi pats asmuo arba kiti su juo susiję atsakingieji asmenys, nebent asmuo turi būti nugabentas į gydymo įstaigą pasikeitus jo sveikatos būklei, tokiu atveju gyventojo pervežimu rūpinasi Globos/slaugos namai pasitelkiant greitosios pagalbos personalą.

93. Visa informacija apie gyventojo socialinę padėtį, socialinius bei fizinius poreikius, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir slaugymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po asmens mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį gyventojo sutikimą su konkrečiai nurodytais asmenimis ir informavimo priemonėmis. Be gyventojo sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tik Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais ir tiek, kiek tai būtina gyventojo interesams apsaugoti.

94. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su gyventoju ar jį filmuoti /fotografuoti MB Perpetuus globos/slaugos namuose ar globos namų teritorijoje gali tik informavę Globos/slaugos namų administraciją bei gavę to gyventojo (-ų) sutikimą.

13. GYVENTOJŲ LANKYMAS

95. Lankyti gyventojus leidžiama kiekvieną dieną tik tam skirtu laiku: 95.1. vasaros laikotarpiu (05 01 – 09.30) nuo 9.00 iki 21.00 val. 95.2. žiemos laikotarpiu (10 01 -04 31) nuo 9.00 iki 20.00 val.

96. Globos/slaugos namų lankytojai, atvykę pas gimines, artimuosius, draugus esant poreikiui užsiregistruoja lankymo žurnale „Gyventojų lankymo registracijos žurnalas“, jei reikia patikslina kontaktinius adresus ir telefoną.

97. Atskirais atvejais globos namų administracija gali nustatyti kitas lankymo valandas apie tai viešai informuodama gyventojus.

98. Savo apsilankymu lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems gyventojams esantiems kambaryje ar viešose globos namų erdvėse.

99. Lankytojams draudžiama:

99.1. nepranešus, Globos/slaugos namų darbuotojams, išvažiuoti ar išeiti kartu su Globos/slaugos namų gyventoju;

99.2. šiukšlinti ir triukšmauti Globos/slaugos namų patalpose ir teritorijoje;

99.3. asmeniniams tikslams naudoti ir/arba vartoti Globos/slaugos namų materialines ir/arba nematerialines vertybes, komunalinius išteklius, gyventojams skirtus maisto produktus, medikamentus, kompensacinę techniką ir pan.;

99.4. naudoti fizinį ir psichologinį smurtą Globos/slaugos namų gyventojų bei darbuotojų atžvilgiu;

99.5. įtakoti Globos/slaugos namų gyventojų, išskyrus atvejus, jei yra to gyventojo raštiškas sutikimas, socialinės globos, gydymo ir slaugos procesą;

99.6. keiktis, vartoti grubius bei necenzūrinius žodžius, žeminančius gyventojus ir/arba darbuotojus;

99.7. rūkyti gyvenamuosiuose ir bendravimo kambariuose, koridoriuose ir kitose bendro naudojimo vietose. Rūkyti galima tik tam skirtose globos namų vietose.

99.8. gyventojams atnešti svaigalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

99.9. atnešti (maitinti) gyventojams gedimo požymių turintį maistą, kurio galiojimo laikas yra pasibaigęs, ar kuris neatitinka sveikatos priežiūros specialistų paskirtai ar rekomenduojamai dietai;

99.10. turėti su savimi arba atnešti gyventojui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.

100. Karantino metu gyventojų lankymas yra ribojamas atskiru Globos/slaugos namų direktoriaus įsakymu arba iš viso draudžiamas.

101. Karantino metu lankytojai maisto produktus ir kitus gyventojui skirtus daiktus gali palikti pas socialinį darbuotoją ar budintį slaugytoją.

14. GYVENTOJO IŠVYKIMAS IŠ GLOBOS NAMŲ

102. Gyventojas iš Globos namų gali išvykti pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarką.

103. Globos namų gyventojas, norėdamas išvykti iš globos namų ne ilgesniam kaip 3-jų dienų laikotarpiui, išvykimo laiką bei vietą, sugrįžimo laiką, turi raštiškai suderinti su socialiniu darbuotoju, slaugytoju. Priešingu atveju, išvykimas suprantamas kaip savavališkas pasišalinimas, apie jį pranešama policijai.

104. Gyventojas, išvykdamas trijų dienų ar ilgesniam laikotarpiui, pildo svečiavimosi sutartį su priimančiu pasisvečiuoti asmeniu, kuriame nurodo, kur ir kuriam laikui išvyksta. Globos/slaugos namų gyventojo prašymas gali būti tenkinamas arba ne atsižvelgiant į jo sveikatos būklę.

105. Gyventojas gali išvykti iš Globos/slaugos namų svečiuotis pas globėją, šeimos narius, artimuosius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ar ilgesniam laikotarpiui.

106. Globos/slaugos namų gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą, trukmė nėra ribojama.

107. Neveiksnus ar ribotai veiksnus Globos/slaugos namų gyventojas laikinai išvykti gali tik sudarius sutartį su Globos/slaugos namų direktoriumi ir asmeniu pas kurį išvyksta gyventojas.

108. Nuo išvykimo iš Globos/slaugos namų momento gyventojas asmeniškai atsako už savo saugumą, savo veiksmus, veiksmų pasekmes ir padorų elgesį visuomenėje.

109. Gyventojui savavališkai pasišalinus ar dingus iš Globos/slaugos namų, nedelsiant imamasi priemonių jį surasti, apie tai pranešama policijai bei artimiesiems.

15. LIGOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PASLAUGŲ GAVĖJUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

110. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie Paslaugų gavėją (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą – raštišką Paslaugų gavėjo sutikimą Įmonei. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.

111. Paslaugų gavėjas, Įmonei teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar Paslaugų gavėjui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paslaugų gavėjo atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

112. Medicinos dokumentai yra Įmonės dokumentai ir yra saugomi Įmonėje ar jos archyve.

113. Paslaugų gavėjo pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įmonėje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) Paslaugų gavėjui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų Paslaugų gavėjo sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti Paslaugų gavėjui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

114. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Paslaugų gavėjui pageidaujant, jo lėšomis Įmonė padaro ir išduoda Įmonės patvirtintas Paslaugų gavėjo medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

115. Be Paslaugų gavėjo sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie Paslaugų gavėją, taip pat įmonės civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Paslaugų gavėjo teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Įmonės vadovas.

116. Būtinų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo Įstaigas yra nemokami.

117. Tuo atveju, kai įmonė neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie Paslaugų gavėją ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

16. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ SAUGOJIMAS

118. Paslaugų gavėjams nerekomenduojama su savimi į Globos/slaugos namus atsivežti Vertingų daiktų (didesnių piniginių sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų ), už kambaryje paliekamų Vertingų daiktų saugojimą Įmonė ir darbuotojai neatsako.

119. Esant išimtinais atvejais, kai Paslaugų gavėjas perkeliamas iš kitų gydymo įstaigų į Globos/slaugos namus, Paslaugų gavėjo būklei pablogėjus ir tapus kritiška ar Paslaugų gavėjui mirus, kai nėra galimybės atiduoti Vertingų daiktų Paslaugų gavėjo artimiesiems, Paslaugų gavėjo Vertingi daiktai gali būti paimami saugoti įmonės seife. Tokiu atveju sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais, po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo sveikatos priežiūros specialistas ir pats Paslaugų gavėjas. Kai Paslaugų gavėjas to negali padaryti, pasirašo du sveikatos priežiūros specialistai.

120. Paslaugų gavėjo būklei pablogėjus ir tapus kritiška, atliekant intervencines gydymo ir diagnostines procedūras, arba Paslaugų gavėjui mirus, skyriaus personalas turi teisę paimti iš Paslaugų gavėjo rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui Įmonės seife. Prieš perduodant saugoti, sudaromas brangių daiktų bei pinigų sąrašas, kurį pasirašo slaugytoja ir slaugytojos padėjėja. Vienas vertybių sąrašo egzempliorius įdedamas saugoti prie Vertingų daiktų į seifą, kitas įdedamas į slaugos istoriją.

121. Paslaugų gavėjui išvykstant iš Globos/slaugos namų Vertingi daiktai atiduodami Paslaugų gavėjui ar jo atstovui. Paslaugų gavėjui mirus, vertingi daiktai perduodami jo atstovui.

122. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife (aukščiau nustatyta tvarka), Įmonė neatsako.

123. Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, Paslaugų gavėjas/ ar jo atstovas nedelsiant privalo kreiptis į įmonės vadovą.

17. GLOBOS NAMŲ IR ARTIMŲJŲ PAREIGOS MIRUS GYVENTOJUI

124. Globos/slaugos namai mirus globos namų gyventojui, ne vėliau kaip per 12 valandų praneša artimiesiems.

125. Globos namų gyventojui mirus, gyventoją laidoja artimieji arba Globos/slaugos namai, samdant laidojimo paslaugas atliekančią įstaigą, pagal iš anksto išreikštą gyventojo pageidavimą ar žymas ISGP.

126. Globos/slaugos namų gyventojo artimieji per 74 val. pasiima ir išsiveža mirusio Globos/slaugos namų gyventojo daiktus. Daiktai perduodami mirusiojo artimiesiems surašant daiktų grąžinimo aktą

18.NEPRIIMTINAS ELGESYS NUOBAUDOS

127. Gyventojams, nesilaikantiems Taisyklių gali būti skiriamos šios nuobaudos:

127.1. direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba; 127.2. direktoriaus įsakymu pareikštas įspėjimas;

127.3. direktoriaus įsakymu pareikštas griežtas įspėjimas; 127.4. gyventojo pašalinimas iš Globos/slaugos namų.

128. Gyventojo pašalinimo iš Globos/slaugos namų procedūra vykdoma vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo 4 priedo 14 punktu (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-377 redakcija).

129. Gyventojo savavališkas pasišalinimas iš globos namų, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių sistemingas nesilaikymas, gyvenamosios aplinkos niokojimas, kitų globos namų gyventojų bei aptarnaujančio personalo įžeidinėjimai, grasinimai, grubus elgesys, reketas bei darbuotojų teisėtų reikalavimų ignoravimas ir nevykdymas yra vertinami kaip grubūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

130. Alkoholinių gėrimų vartojimas globos namuose bei vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai būnant apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų yra vertinami kaip ypač grubūs pažeidimai. Girtumo faktą (surašant aktą) savo parašais patvirtina mažiausiai trys asmenys (darbuotojai ir gyventojai). Girtumo nustatymo kriterijai – iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nekoordinuoti judesiai, nerišli kalba ir panašiai.

131. Kiekvienas grubus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas yra fiksuojamas raštu. Po nuolatinių vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo bei piktnaudžiavimo padėtimi užfiksavimo, gyventojo elgesys svarstomas gyventojų ir darbuotojų susirinkime dalyvaujant pačiam asmeniui. Gyventojui atsisakius dalyvauti jo elgesio svarstyme, faktas įforminamas raštu. Medžiaga saugoma asmens socialinėje byloje.

19. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ SPRENDIMO TVARKA

132. Globos namų paslaugų gavėjas manydamas, kad Globos namuose teikiant sveikatos priežiūros ar globos paslaugas yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Skundai pateikiami personalo ir dokumentų valdymo specialistui, skyriaus vadovui, įstaigos direktoriui. Skundą gali pateikti pats paslaugų gavėjas arba jo įstatyminis atstovas.

133. Raštiški Globos namų paslaugų gavėjų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė, skundą teikiantis paslaugų gavėjo atstovas be minėtos informacijos turi pateikti telefono numerį ar el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresą ir pridedama asmens dokumento kopija.

134. Įstaiga, gavusi Globos namų paslaugų gavėjo skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša Globos namų paslaugų gavėjui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

135. Anoniminiai skundai susiję su paslaugų gavėjų interesų pažeidimais ir atsakymai į juos aptariami artimiausiame paslaugų gavėjų tarybos susirinkime.

136. Nepatenkintas skundo nagrinėjimu Globos namų paslaugų gavėjas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

20. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

137. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų generalinio direktoriaus įsakymų.

138. Slaugos namų teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

139. Paslaugų gavėjai ir lankytojai privalo:

140. vykdyti Įmonės darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

141. pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Įmonės darbuotojams;

142. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

143. imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.

144. Įmonės patalpose ir teritorijoje draudžiama:

145. vartoti alkoholinius gėrimus;

146. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

147. be Įmonės gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas bei darbuotojus, Paslaugų gavėjus, įrašinėti pokalbius ar kitaip pažeisti darbuotojų ir Paslaugų gavėjų privatumą;

148. savavališkai įeiti ar lankytis Įmonės tarnybinėse patalpose;

149. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

150. Už darbų saugą Įmonėje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įmonės direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

151. Su šiomis Taisyklėmis globos namų gyventojas privalo būti supažindintas pasirašytinai.

152. Šių taisyklių reikalavimų privalo laikytis kiekvienas globos/slaugos namų gyventojas, jo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai bei lankytojai ir darbuotojai.

153. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

154. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos, pasikeitus Globos/slaugos namų darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.